Ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Medicinalkemi & Kemisk Biologi

Tid: torsdag, 30. november, 2017, kl. 14:00

Sted: Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, bygning 30, lokale 330

Deltagere: Trond Ulven (formand), Andreas Ritzen (kasserer), Rasmus P. Clausen, Lars Linderoth, Mads H. Clausen.

Undskyldt: Alexander Zelikin

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Rasmus Clausen

Referent: Mads Clausen

 1. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

Trond Ulven: Stiftet 19/9-2017. Dansk selskab for medicinalkemi og kemisk biologi. Vi bør finde en kemisk biolog til bestyrelsen. Fortsat dansk repræsentant i EFMC (European Federation for Medicinal Chemistry). Fremtiden - vi skal rekruttere medlemmer til selskabet. Selskabet har fået overført 10.000 kr. fra DFMC. Vi bør overveje at arrangere et eller flere PhD kurser samt møder som promoverer medicinalkemi og kemisk biologi. Vi bør gøre reklame for selskabet – artikel i Dansk Kemi bør overvejes. Se også pkt. 11 for aktiviteter.

 1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

Andreas Ritzen: Eneste transaktion er 10.000 kr. fra DFMC som indtægt. Der er ikke lavet budget for næste regnskabsår.

 1. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings (KFs) repræsentantskab.

Trond Ulven: Intet at berette, vi er endnu ikke optaget. Optag behandles på KFs generalforsmaling d. 30/11-2017 kl. 16. Medlemskab af EFMC er betinget godkendt, forudsat medlemskab af KF.

 1. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.

Ingen udvalg er nedsat pt.

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Se indkommet forslag nedenfor.

Trond Ulven forklarer baggrunden for forslaget. Forslaget vedtages enstemmigt.

 1. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

Ingen indkomne forslag.

 1. Fastsættelse af medlemskontingent.

Nuværende kontingent er 50 kr. udover medlemsafgiften i Kemisk Forening.

Trond Ulven foreslår at vi fastholder kontingentet på dette niveau. Forslaget vedtages enstemmigt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Ingen nye kandidater til bestyrelsen. Selskabet bør invitere et bestyrelsesmedlem fra SDU. Trond Ulven påtager sig dette.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Kan vi identificere mulige kandidater inden generalforsamlingen?

Ingen kandidater er identificeret. Trond Ulven påtager sig at spørge KF, om de har kandidater og kommentarer til valget.

 1. Aktiviteter i 2017/2018
 1. Rekruttering af medlemmer

Trond Ulven har sendt en liste til Andreas Ritzen, som vil sende e-mails ud, når selskabet officielt er godkendt af KF.

Mads Clausen undersøger, om Nordic Chemical Biology Meeting bliver til noget i 2018/2019.

 1. Webside (http://dsmkb.dk)

Generalforsamlingen udtrykker deres ros til Andreas Ritzen for den flotte hjemmeside.

Andreas Ritzen: Vigtigt hjemmesiden er opdateret med selskabets aktiviteter. Vil også fungere som portal til KF ifm. medlemskab. Udgifter til domænet og hosting er ca. 200 kr. om året.

 1. Møder og seminarer i 2018

Trond Ulven: Forslag?

Rasmus Clausen: Brainstormingmøde i bestyrelsen forslås. Gerne med deltagelse af interessenter. Planlagt til onsdag d. 7. februar kl. 14 på KU Sund med middag efterfølgende. Trond og Rasmus sender invitationer ud. Vi bør have et ”Inauguration Symposium” efter sommerferien.

Mads Clausen: Vi kan henvende os til Dansk Biotek og introducere selskabet.

 1. Kurser?

Trond Ulven: Mange nationale foreninger arrangerer kurser for PhD studerende. På SDU er der mangel på relevante PhD kurser inden for selskabets områder.

Rasmus Clausen: Selskabet bør kortlægge (og koordinere) tilbuddet af kurser inden for medicinalkemi og kemisk biologi i Danmark.

Mads Clausen: Vi kan overveje at inkludere relevante, tilgængelige web-baserede kurser, som vi fagligt kan stå inde for.

 

 1. Eventuelt.

Generalforsamlingen vedtager at foretage korrektur af trykfejl i vedtægterne (den engelske titel skal være Society for Medicinal Chemistry and Chemical Biology).

Forslag fra bestyrelsen (punkt 6)

 

Det foreslås at følgende sætning i vedtægternes §4:

”Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to altid er formanden og kasserer. Det tredje medlem udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til den situation, som gør tegningen nødvendig.”

ændres til:

"Selskabet tegnes af formand og kasserer."

Baggrunden for forslaget er at det forenkler foreningens interaktion med banken.