18. oktober 2017

Vedtægter

§ 1. Navn

Selskabets navn er Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi; over for udlandet kan navnet Danish Society for Medicinal Chemistry & Chemical Biology tilføjes.

§2. Formål

Selskabets formål er at udbrede kendskab til og interesse for medicinalkemi og kemisk biologi, understøtte det videnskabelige miljø indenfor disse områder, samt fremme interaktion mellem offentlige og private forskningsmiljøer.

§3. Tilhørsforhold og medlemmer

Selskabet er en sektion af Kemisk Forening. Medlemskab af selskabet kræver medlemskab af Kemisk Forening. Ethvert medlem af Kemisk Forening kan blive medlem af sektionen.

§ 4. Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Et medlem kan genvælges til bestyrelsen maksimalt to gange. Det bør tilsigtes, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Selskabet tegnes af formand og kasserer. Bestyrelsen vælger et bestyrelsesmedlem til Kemisk Forenings repræsentantskab.

Stk. 2.

Formanden kan invitere gæster til at deltage i et bestyrelsesmøde, hvis formanden skønner, at dette er hensigtsmæssigt i en given situation.

§5. Udvalg

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg og kan til forskellige formål nedsætte udvalg, også med medlemmer uden for bestyrelsen.

§6. Økonomi

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af den af sektionens generalforsamling valgte revisor eller dennes suppleant. Regnskabet tilstilles Kemisk Forening.

§7. Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november − dog altid inden Kemisk Forenings ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
 4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
 5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
 8. Fastsættelse af medlemskontingent.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Dirigenten må ikke være et bestyrelsesmedlem. Det kan undtages fra denne regel hvis kun bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Forslag, som ønskes behandlet på selskabets ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert medlem har én stemme ved valg og afstemninger. Stemme kan afgives ved fuldmagt til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan højst afgive to stemmer ved fuldmagt i tillæg til sin egen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt et flertal af bestyrelsen er fremmødt personlig eller ved fuldmagt.

Ansvaret for, at referatet af generalforsamlingen er korrekt, påhviler alene dirigenten, formanden og referenten, som bekræfter dette med deres underskrifter på referatet. For at forebygge misforståelser og mangler kan formand vælge at sende udkastet af referatet til høring i bestyrelsen, men uanset resultatet af høringen ændrer dette ikke ved ansvarsfordelingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt begærer det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de forslag, der er årsag til generalforsamlingens indkaldelse. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan kun ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en generalforsamling, hvad enten generalforsamlingen er ordinær eller ekstraordinær. Forslag om vedtægtsændringer skal tilsendes medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen. I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder dets aktiver Kemisk Forening.

§9. Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 16. november 2021 og træder i kraft efter godkendelse i Kemisk Forenings repræsentantskab.