Generalforsamling / Annual general meeting 2020

See below for English

Til medlemmer af Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi (DSMKB)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. november kl 15:00.
Generalforsamlingen afholdes pga. gældende restriktioner online (Zoom):

https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285

Dagsorden

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

3.      Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

4.      Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.

5.      Beretning fra selskabets repræsentant i EFMC.

6.      Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.

7.      Behandling af forslag fra bestyrelsen.

8.      Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

9.      Fastsættelse af medlemskontingent.

10.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

11.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

12.   Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formand Trond Ulven tu@sund.ku.dk  senest 10. november.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Trond Ulven, 27. oktober 2020


To members of the Danish Society for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (DSMKB)

Notice is hereby given that the ordinary annual general meeting of the DSMKB will be held on Tuesday, 17th November at 3:00 pm. The general meeting will because of current restrictions be held online (Zoom):

https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285

Agenda

1.      Election of chairman of the meeting and minute writer.

2.      Report by the chairman of the board regarding activities during the past year and ideas and plans for next year.

3.      Presentation by the treasurer of the audited annual report for adoption, and an overview of the financial prospects for next year.

4.      Report by the DSMKB representative of the Chemical Society board of representatives.

5.      Report by the DSMKB representative of the EFMC.

6.      Reports by committees appointed by the board of directors.

7.      Proposals from the board of directors.

8.      Proposals from the members.

9.      Membership fee.

10.   Election of board members.

11.   Election of auditor and deputy auditor.

12.   AOB.

Proposals that you wish to submit to the annual general meeting must be submitted to the chairman Trond Ulven tu@sund.ku.dk no later than 10th November.

Best regards on behalf of the board

Trond Ulven, 17th October 2020