Generalforsamling 2021

Til medlemmer af Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi (DSMKB)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 16. november kl 14:00. Generalforsamlingen afholdes i rum 015, bygning 206, DTU, 2800 Kgs. Lyngby og via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.

5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

8. Fastsættelse af medlemskontingent.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Under pkt. 6 foreligger to forslag vedrørende ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen foreslår at:

  1. ”§4. Bestyrelse” ændres fra den nu gældende tekst:
    Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen.
    til:
    Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Et medlem kan genvælges til bestyrelsen maksimalt to gange. Det bør tilsigtes, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år.
  2. Dagsorden for generalforsamling under ”§7. Generalforsamling”, punkt 10, ændres fra Valg af revisor og revisorsuppleant til Valg af revisor.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formand Trond Ulven tu@sund.ku.dk senest 6. november.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Andreas Ritzén, 25. oktober 2021